Frakt- og reisestøtte til internasjonale kunsthåndverksprosjekter

Dato & tid
01.04.2018 00:00

Artist: Konrad Mehus – Title: Conrad besøker landsbyen – Photo: Konrad Mehus

Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet og administreres av Norwegian Crafts. Ordningen har for 2017 en økonomisk ramme på 735 000 kroner.

Publisert 16.03.2018

Tilskuddsordningens formål

Ordningen skal bidra til å skape internasjonale muligheter for profesjonelle utøvere på kunsthåndverksfeltet gjennom deltakelse i kunsthåndverksprosjekter i utlandet av høy kunstnerisk kvalitet. Videre skal ordningen bidra til å internasjonalisere norsk kunsthåndverk ved å åpne for økt kontakt, samarbeid med og kunnskapsformidling til fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Målgruppe - hvem kan søke?

Profesjonelle utøvere innen kunsthåndverksfeltet, det vil si at man i hovedsak lever av sitt virke på dette feltet. Kuratorer og skribenter/kritikere som dekker kunsthåndverksfeltet, kan også omfattes av ordningen når de deltar i en aktiv rolle på internasjonale seminarer o l. Søker må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.

Søknadsfrister

Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober hvert år.

I korte trekk (fullstendige retningslinjer lenger ned):

 • Kunstner (skribent/kritiker/kurator) må søke selv.
 • Prosjektet må realiseres i utlandet.
 • Søknad må inneholde utstillingskontrakt/bekreftelse/invitasjon, fullstendig budsjett, og anbud på store utgifter.
 • Prosjektet kan ikke være påbegynt eller overstått ved søknadsfrist.
 • Søker må be om utbetaling av tilskuddet i forkant av prosjektstart, og rapportere på prosjektet i etterkant.
 • Søker må kreditere Utenriksdepartementet og Norwegian Crafts for tildelt støtte.

Tildelingskriterier:

Norske profesjonelle utøvere og profesjonelle utøvere bosatt i Norge kan søke om støtte, se punktet om målgruppe over. Kunstnere som samarbeider i gruppe (f.eks gruppeutstilling) kan søke sammen i én søknad. En av kunstnerne må stå som ansvarlig kontaktperson for søknaden.

 • Prosjektet må realiseres i utlandet.
 • Tilskudd til frakt og forsikring av kunsthåndverk og tilskudd til katalogproduksjon og elektronisk bildemateriale vil prioriteres ved tildelingen.
 • Tilskudd til reise kan gis, dersom kunstneren har en aktiv rolle som tilsier dette. Det må redegjøres for dette i søknaden.
 • Primært gis det tilskudd til gjennomføring av utstilling. Det kan også gis tilskudd til deltakelse på profesjonelle messer eller på andre viktige kunsthåndverksarenaer.

Det gis IKKE støtte til:

 • Det gis IKKE tilskudd til kuratorer eller institusjoner som søker på vegne av deltagende kunstnere. Kunstner må selv søke.
 • Det gis IKKE tilskudd til prosjekter som foregår i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet mot å besøke.
 • Det gis IKKE tilskudd til honorar eller godtgjørelse for arbeidstid.
 • Det gis IKKE tilskudd til produksjon av utstillinger (dvs. husleie, prosjektarbeid, materialer etc.).
 • Det gis IKKE tilskudd til studieopphold, residency eller undervisning.
 • Det gis IKKE tilskudd til forskning eller lignende.
 • Det gis IKKE tilskudd til prosjekter som allerede er påbegynt eller overstått.