Søknadsfrist: Forprosjekt sirkulærøkonomi

Dato & tid
14.03.2018 23:55

Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi? Innovasjon Norge støtter prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Publisert 12.02.2018

Hvilke bedrifter er dette rettet mot?
Sirkulærøkonomi er et viktig stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Sirkulærøkonomi handler om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Her finnes et stort rom for innovasjon og nye forretningsmuligheter. Vi tror det finnes gode prosjektideer i næringslivet for nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor lyser vi ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektidéer på dette området som de ønsker å arbeide videre med

Hva slags prosjekter ser vi etter?
Lineært forbruk av ressurser skaper store utfordringer både i form av ressursmangel og avfall. Løsninger for disse utfordringene skaper forretningsmuligheter for næringslivet. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper i sin forretningsvirksomhet kan næringslivet skape ny konkurransekraft. Nye løsninger kan inkludere:

  • Nye forretningsmodeller som sikrer sirkulasjon av produkter, komponenter og materialer lengst mulig
  • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
  • Løsninger for å redusere, fjerne og gjenbruke plast
  • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
  • Løsninger for materialgjenvinning til nytt råstoff/ nye produkter
  • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet
  • Andre løsninger som bidrar til økt ressursutnyttelse og mindre avfall 


Hvor mye kan det søkes om?

I denne fasen er det snakk om forprosjekt forut for et mulig FoU-prosjekt. Hvert prosjekt kan oppnå maksimalt 500 000 kroner. Innovasjon Norges finansieringsandel er inntil 50%. Egeninnsats fra bedriften kan tas inn i kostnadsgrunnlaget.

Vi oppfordrer til samarbeid, men dersom flere bedrifter samarbeider i prosjektet, må partene i forkant bli enig om fordeling av kostnader i prosjektet.

Merk at det kun er søkers egne, betalte kostnader som er tilskuddsberettiget. Dersom deler av kostnader påløpt hos samarbeidspartnere skal inn i støttegrunnlaget, må samarbeidspartner sende faktura til søkerbedriften.

De prosjektene som ikke når opp i konkurransen, vil få beskjed om dette, men de vil ikke motta en utdypende begrunnelse.

 

Er dette av interesse?

Det vil bli gjennomført webinar for å informere mer om utlysningen på følgende datoer:

  • 2. februar kl. 9:00-9:30
  • 23. februar kl. 9:00-9:30

Koble deg på denne lenken for å delta i møtet  

For mer informasjon om utlysningen, kontakt Marianne T Kinnari tlf 977 49 892 
eller  Bergny Dahl, tlf 95 85 86 69 


Les mer om ordningen hos Innovasjon Norge.