Første steg mot en mer effektiv og brukerorientert byggenæring

Entreprenører, designere, teknologer og gründere var med å forme morgendagens byggenæring på Dialogkonferansen med Statsbygg og Bergen kommune

Publisert 19.01.2018

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige, sømløse prosesser?

Nettopp det spørsmålet var utgangspunktet for Dialogkonferansen 2018 som ble arrangert av Statsbygg og Bergen kommune torsdag 18. januar i samarbeid med Bygg21, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Design Region Bergen.

Konferansen hadde som hensikt å utfordre etablerte strukturer i byggenæringen – strukturer som i stor grad er preget av firkantede, lite fleksible prosesser og lav evne til å tilpasses endrede brukerbehov og teknologisk utvikling. Som det ble sagt fra scenen: “Prosessene vi arbeider etter henger fast i offentlige strukturer som ble laget før internettet. Det er dette vi vil endre på”

I salen satt 150 nøye utvalgte deltakere – teknologer, arkitekter, designere, spillutviklere, entreprenører, rådgivere, byggherrer og mer – som hadde fått plass på bakgrunn av sin unike kompetanse og ønske om å bidra til et paradigmeskifte i næringen. Gjennom en styrt workshop arbeidet tverrfaglige grupper frem forslag til hvordan næringen bør rigges for morgendagen.

Se film fra dagen under (produsert av innsiktsbyrået og Iproduksjon) 

I etterkant av konferansen sorteres og dokumenteres forslagene som kom inn. De skal legge grunnlaget for en rekke utlysninger av innovasjonsprosjekter i Statsbygg og Bergen kommune i nær fremtid hvor målet er å teste ut nye metoder og prosesser. 

Miksen av bakgrunner var et mål i seg selv – konferansen skulle tilrettelegge for nye nettverk og mulige bedriftskonstellasjoner som kan gå sammen om å gi tilbud på prosjektutlysningene hvor nettopp tverrfaglighet vil vektes høyt.

Leder for eksperimentering i DRB, Torhild Eide Torgersen var konferansier for det faglige programmet, før kaospilotene Kjetil Bjørke (Innsiktsbyrået) og Morten Usterud (Sølvpilen) tok over og ledet gruppearbeidet. 

Farger og former indikerte deltakernes ulike fagfelt

For å åpne dagen tok statssekretær for kommunal- og moderneringsministeren, Paul Chaffey, til scenen. «Vårt ansvar er å lage systemer som henger sammen,» fortalte han, «Ikke å optimalisere hver bit for seg, men å optimalisere for at de komplekse utfordringene som krever samspill mellom ulike faggrupper for å løse, faktisk lønner seg å løse på tvers».

Håkon Pettersen, politisk rådgiver for byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune, var neste på scenen. Han fortalte om en rekke initiativ i Bergen kommune som skal bidra til mer effektiv utnyttelse av de enorme summene som brukes på drift og vedlikehold av bygg. For eksempel har kommunen inngår et Innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge hvor 10 millioner kroner er satt av til å finne nye metoder for å drifte offentlige bygg. Kommunen har ambisjon om å fungere som en testlab for smarte løsninger, sensorikk og åpne data.

Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, understreket næringens skrikende behov for endring. «Vi trenger strukturelle endringer i næringen for å få det kvantespranget som ligger rett rundt hjørnet. Denne dagen håper jeg kan bidra til å dra ut proppen.»

Videre snakket Nikolaisen om behovet for å feile for å få til utvikling i den retningen vi vil: «Vi må bare feile på et nivå som ikke koster mange millioner. Enkle, kanskje banale, endringer kan ha stor effekt». For å illustrere poenget trakk han frem en problemstilling en ofte møter i offentlige bygg: hvordan kan vi spare strøm? «Vel, hva med å utsette oppvarmingen av bygget fra klokken 7 til klokken 9. Også ser vi om noen klager. Det gjør de ikke».

Speed dating på tvers av bransjene

Jan Myhre, direktør for Digibygg, Statsbygg og Jarle Kvalvik, direktør i Etat for utbygging, Bergen kommune var siste innslaget før nettverksbyggingen skulle sparkes i gang. De trakk frem viktige ambisjoner for bransjen. «Trygg Trafikk sin målsetting 0 drepte i trafikken (en kan jo ikke ha noen annen!) – og det er ingen grunn til at ikke byggenæringen skal ha den samme. Da må vi tenke nytt og snu ting på hodet». 

Entreprenør og vitenskapskvinnen Silvija Seres holdt dagens flammende inspirasjonstale. Om den fjerde industrielle revolusjonen og den enorme smeltedigelen av ny kunnskap og teknologi som definerer nåtiden; fra big data til sensorikk, 3D-printing, blockchain og AI. Seres siterte Winston Churchill som sa at «først bygger vi våre hus, og så bygger de oss». Byene, byggene og fellesområdene våre er med på å endre oss og samfunnet vårt. Byggenæringen har med andre ord et enormt ansvar. Hun oppfordret deltakerne til å tenkte over hva den norske næringen kan bli verdensledende på:

«Fokuser på det Norge kan. Som nasjon kan vi ta en viktig posisjon på B2B-markedet og levere tjenester som resten av bransjen trenger. Se for eksempel på oljen: vi har ikke bedre olje enn andre, men vi har funnet verdensledende metoder for å utvinne den effektivt».

Andre verdier som kan gi Norge et fortrinn er vår evne til kritisk tenkning, tverrfaglighet, kreativitet og vårt etiske kompass. Avslutningsvis oppfordret hun salen til å være litt rev og litt pinnsvin:

«Pinnsvinet vet én stor ting, og reven vet mange små. Vær litt av begge: pinnsvin på visjon, og rev på taktikk. Husk, fart er ingen erstatning for retning. Det er i balansen mellom de to at man kan bli best på det man er god på».

Så var det tid for kaospilotene Kjetil Bjørke fra Innsiktsbyrået og Morten Usterud fra Sølvpilen som skulle hjelpe oss med det som var hovedmålet for dagen: å snu næringen opp/ned. De startet med å oppfordre deltakerne til å gripe sjansen til å bidra aktivt: lytte, lære, tenke høyt og spille ball.

Og slik ble det. Gjennom tverrfaglig speed dating, diskusjonsarena, og gruppearbeid arbeidet deltakerne frem konkrete forslag til hvordan ting bør gjøres annerledes. På slutten av dagen ble de gjennomgående temaene presentert av deltakere på scenen.

Strukturert innsamling og åpen tilgang til data var et viktig tema for mange. I dag er data lite tilgjengelig og det er få som får ta nytte av dem når det skal planlegges nye bygg. Dette bør endres så data blir tilgjengelig for alle i næringen, uavhengig av bedriftens størrelse og geografiske lokasjon. 

Automatisering var et annet gjennomgående tema. Kanskje er det slik at i fremtiden så vil det ikke lengre være behov for manuell prosjektering? I såfall bør det manuelle arbeidet ligge i behovsavklaring i tidligfase med involvering av et bred spekter av interessenter og brukere av bygget.

Det var bred enighet om at gode prosesser blir til gode bygg. Anbud bør rigges så det lønner seg å løse komplekse problemstillinger på tvers av tradisjonelle disipliner. Gode prosesser krever tillit og åpenhet mellom de involverte aktørene. Tverrfaglige prosjekter er noe av det vanskeligste en kan gjøre, derfor er det avgjørende at prosjekter har en dedikert prosessleder som kontinuerlig arbeider for at samarbeidet mellom de involverte aktørene fungerer optimalt.

––

Informasjon om innovasjonsprosjektene vil bli gjort tilgjengelig på nett når utlysningene er publisert, og vi vil informere alle deltakerne av konferansen over mail.